IHEP OpenIR  > 院士
Protein corona influences liver accumulation and hepatotoxicity of gold nanorods
Cai, H., Y. Ma, Z. Wu, Y. Ding, P. Zhang, X. He, J. Zhou, Z. Chai and Z. Zhang; Ma YH(马宇辉); Ding YY(丁雅韵); Zhang P(张鹏); He X(何潇); Chai ZF(柴之芳); Zhang ZY(张智勇)
2016
发表期刊NanoImpact
卷号3–4页码:40-46
通讯作者何潇
DOI10.1016/j.impact.2016.09.005
语种英语
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/261070
专题院士
多学科研究中心
作者单位中国科学院高能物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Cai, H., Y. Ma, Z. Wu, Y. Ding, P. Zhang, X. He, J. Zhou, Z. Chai and Z. Zhang,Ma YH,Ding YY,et al. Protein corona influences liver accumulation and hepatotoxicity of gold nanorods[J]. NanoImpact,2016,3–4:40-46.
APA Cai, H., Y. Ma, Z. Wu, Y. Ding, P. Zhang, X. He, J. Zhou, Z. Chai and Z. Zhang.,马宇辉.,丁雅韵.,张鹏.,何潇.,...&张智勇.(2016).Protein corona influences liver accumulation and hepatotoxicity of gold nanorods.NanoImpact,3–4,40-46.
MLA Cai, H., Y. Ma, Z. Wu, Y. Ding, P. Zhang, X. He, J. Zhou, Z. Chai and Z. Zhang,et al."Protein corona influences liver accumulation and hepatotoxicity of gold nanorods".NanoImpact 3–4(2016):40-46.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
20160866.pdf(2756KB)期刊论文作者接受稿限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Cai, H., Y. Ma, Z. Wu, Y. Ding, P. Zhang, X. He, J. Zhou, Z. Chai and Z. Zhang]的文章
[马宇辉]的文章
[丁雅韵]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Cai, H., Y. Ma, Z. Wu, Y. Ding, P. Zhang, X. He, J. Zhou, Z. Chai and Z. Zhang]的文章
[马宇辉]的文章
[丁雅韵]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Cai, H., Y. Ma, Z. Wu, Y. Ding, P. Zhang, X. He, J. Zhou, Z. Chai and Z. Zhang]的文章
[马宇辉]的文章
[丁雅韵]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。