IHEP OpenIR  > 理论物理室
Constraints on the asymmetry of the proton in chiral effective theory
Wang, X. G., C.-R. Ji, W. Melnitchouk, Y. Salamu, A. W. Thomas and P. Wang; Wang P(王平)
2016
发表期刊Physics Letters B
卷号762页码:52-56
DOI10.1016/j.physletb.2016.09.014
语种英语
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/260630
专题理论物理室
作者单位中国科学院高能物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Wang, X. G., C.-R. Ji, W. Melnitchouk, Y. Salamu, A. W. Thomas and P. Wang,Wang P. Constraints on the asymmetry of the proton in chiral effective theory[J]. Physics Letters B,2016,762:52-56.
APA Wang, X. G., C.-R. Ji, W. Melnitchouk, Y. Salamu, A. W. Thomas and P. Wang,&王平.(2016).Constraints on the asymmetry of the proton in chiral effective theory.Physics Letters B,762,52-56.
MLA Wang, X. G., C.-R. Ji, W. Melnitchouk, Y. Salamu, A. W. Thomas and P. Wang,et al."Constraints on the asymmetry of the proton in chiral effective theory".Physics Letters B 762(2016):52-56.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
20160897.pdf(373KB)期刊论文作者接受稿限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Wang, X. G., C.-R. Ji, W. Melnitchouk, Y. Salamu, A. W. Thomas and P. Wang]的文章
[王平]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Wang, X. G., C.-R. Ji, W. Melnitchouk, Y. Salamu, A. W. Thomas and P. Wang]的文章
[王平]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Wang, X. G., C.-R. Ji, W. Melnitchouk, Y. Salamu, A. W. Thomas and P. Wang]的文章
[王平]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。