IHEP OpenIR  > 实验物理中心
BESIII track fitting algorithm
Wang JK(王纪科); Mao ZP(毛泽普); Bian JM(边渐鸣); Cao GF(曹国富); Cao XX(曹学香); Deng ZY(邓子艳); Fu CD(傅成栋); He KL(何康林); He M(何苗); Huang B(黄彬); Ji XB(季晓斌); Li F(李飞); 李海波(实); Li WD(李卫东); Liu CX(刘春秀); Liu HM(刘怀民); Liu YJ(刘英杰); Ma QM(马秋梅); Ma X(马想); Mo XH(莫晓虎); Ping RG(平荣刚); Qiu JF(邱进发); Sun SS(孙胜森); Sun YZ(孙永昭); Wang LL(王亮亮); Wen SP(文硕频); Wu LH(伍灵慧); Xie YG(谢宇广); Yan L(严亮); Yuan ZZ(苑长征); Yuan Y(袁野); Zhang BY(张炳云); Zhang ZC(张长春); Zhang JY(张建勇); Zhang Y(张瑶); Zhu KJ(朱科军); Zhu YS(朱永生); Wang, JK; Mao, ZP; Bian, JM; Cao, GF; Cao, XX; Chen, SJ; Deng, ZY; Fu, CD; Gao, YN; He, KL; He, M; Hua, CF; Huang, B; Huang, XT; Ji, XB; Li, F; Li, HB; Li, WD; Liang, YT; Liu, CX; Liu, HM; Liu, S; Liu, YJ; Ma, QM; Ma, X; Mao, YJ; Mo, XH; Pan, MH; Pang, CY; Ping, RG; Qin, YH; Qiu, JF; Sun, SS; Sun, YZ; Wang, LL; Wen, SP; Wu, LH; Xie, YG; Xu, M; Yan, L; You, ZY; Yuan, CZ; Yuan, Y; Zhang, BY; Zhang, CC; Zhang, JY; Zhang, XY; Zhang, Y; Zheng, YH; Zhu, KJ; Zhu, YS; Zhu, ZL; Zou, JH
2009
发表期刊CHINESE PHYSICS C
卷号33期号:10页码:870-879
通讯作者[Wang Ji-Ke ; Mao Ze-Pu ; Bian Jian-Ming ; Cao Guo-Fu ; Cao Xue-Xiang ; Deng Zi-Yan ; Fu Cheng-Dong ; He Kang-Lin ; He Miao ; Huang Bin ; Ji Xiao-Bin ; Li Fei ; Li Hai-Bo ; Li Wei-Dong ; Liu Chun-Xiu ; Liu Huai-Min ; Liu Ying-Jie ; Ma Qiu-Mei ; Ma Xiang ; Mo Xiao-Hu ; Ping Rong-Gang ; Qiu Jin-Fa ; Sun Sheng-Sen ; Sun Yong-Zhao ; Wang Liang-Liang ; Wen Shuo-Pin ; Wu Ling-Hui ; Xie Yu-Guang ; Yan Liang ; Yuan Chang-Zheng ; Yuan Ye ; Zhang Bing-Yun ; Zhang Chang-Chun ; Zhang Jian-Yong ; Zhang Yao ; Zhu Ke-Jun ; Zhu Yong-Sheng] CAS, Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China ; [Wang Ji-Ke ; Mao Ze-Pu ; Bian Jian-Ming ; Cao Guo-Fu ; Cao Xue-Xiang ; Huang Bin ; Ma Xiang ; Wang Liang-Liang ; Yan Liang ; Zheng Yang-Heng] Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100049, Peoples R China ; [Fu Cheng-Dong ; Gao Yuan-Ning] Tsinghua Univ, Beijing 100084, Peoples R China ; [Chen Shen-Jian] Nanjing Univ, Nanjing 210093, Peoples R China ; [Hua Chun-Fei ; Qin Ya-Hong] Zhengzhou Univ, Zhengzhou 450001, Peoples R China ; [Liang Yu-Tie ; Mao Ya-Jun ; You Zheng-Yun] Peking Univ, Beijing 100871, Peoples R China ; [Liu Suo] Liaoning Univ, Shenyang 110036, Peoples R China ; [Pan Ming-Hua ; Pang Cai-Ying ; Zhu Zhi-Li] Guangxi Normal Univ, Guilin 541004, Peoples R China ; [Xu Min] Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China ; [Huang Xing-Tao ; Zhang Xue-Yao ; Zou Jia-Heng] Shandong Univ, Jinan 250100, Peoples R China
文章类型Article
摘要A track fitting algorithm based on the Kalman filter method has been developed for BESIII of BEPC II. The effects of multiple scattering and energy loss when the charged particles go through the detector, non-uniformity of magnetic field (NUMF) and wire sag, etc., have been carefully handled. This algorithm works well and the performance satisfies the physical requirements tested by the simulation data.
关键词BESIII main drift chamber track fitting algorithm Kalman filter method
学科领域Physics
URL查看原文
语种英语
WOS研究方向Physics
WOS类目Physics, Nuclear ; Physics, Particles & Fields
WOS记录号WOS:000270401800010
引用统计
被引频次:7[WOS]   [WOS记录]     [WOS相关记录]
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/238646
专题实验物理中心
加速器中心
粒子天体物理中心
计算中心
多学科研究中心
中国科学院高能物理研究所_中国散裂中子源
核技术应用研究中心
作者单位中国科学院高能物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Wang JK,Mao ZP,Bian JM,et al. BESIII track fitting algorithm[J]. CHINESE PHYSICS C,2009,33(10):870-879.
APA 王纪科.,毛泽普.,边渐鸣.,曹国富.,曹学香.,...&Zou, JH.(2009).BESIII track fitting algorithm.CHINESE PHYSICS C,33(10),870-879.
MLA 王纪科,et al."BESIII track fitting algorithm".CHINESE PHYSICS C 33.10(2009):870-879.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
5620.pdf(3809KB)期刊论文作者接受稿限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[王纪科]的文章
[毛泽普]的文章
[边渐鸣]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[王纪科]的文章
[毛泽普]的文章
[边渐鸣]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[王纪科]的文章
[毛泽普]的文章
[边渐鸣]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。