IHEP OpenIR  > 实验物理中心
BESIII barrel time-of-flight (TOF) calibration using cosmic ray data
Sun SS(孙胜森); He KL(何康林); Bian JM(边渐鸣); Cao GF(曹国富); Cao XX(曹学香); Deng ZY(邓子艳); Fu CD(傅成栋); He M(何苗); Heng YK(衡月昆); Huang B(黄彬); Jia LK(贾卢魁); Ji XB(季晓斌); Liu CX(刘春秀); Liu HM(刘怀民); Liu SD(刘曙东); Liu Y(刘勇); Luo T(罗涛); Ma QM(马秋梅); Ma X(马想); Mao ZP(毛泽普); Mo XH(莫晓虎); Qiu JF(邱进发); Sun XD(孙晓东); Sun YZ(孙永昭); Sun ZJ(孙志嘉); Tian HL(田浩来); Wang JK(王纪科); Wen SP(文硕频); Wu JJ(吴金杰); Wu LH(伍灵慧); Wu Z(吴智); Xie YG(谢宇广); Yan L(严亮); Yang GA(杨桂安); Yuan Y(袁野); Zhang ZC(张长春); Zhang JY(张建勇); Zhang Y(张瑶); Zhu YS(朱永生); Yan, J; Sun, SS; Li, C; He, KL; An, Q; Bian, JM; Cao, GF; Cao, XX; Chen, HF; Deng, ZY; Feng, CQ; Fu, CD; He, M; Heng, YK; Huang, B; Guo, JH; Jia, LK; Ji, XB; Li, WD; Liang, YT; Liu, CX; Liu, HM; Liu, SB; Liu, SD; Liu, Y; Luo, T; Ma, QM; Ma, X; Mao, ZP; Mo, XH; Qiu, JF; Shao, M; Sun, XD; Sun, YJ; Sun, YZ; Sun, ZJ; Tian, HL; Wang, JK; Wen, SP; Wu, JJ; Wu, LH; Wu, Z; Xie, YG; Xu, M; Yan, L; Yang, GA; Yuan, Y; Zhang, CC; Zhang, JY; Zhang, Y; Zhao, C; Zhao, L; Zhu, YS; Zou, JH
2010
发表期刊CHINESE PHYSICS C
卷号34期号:3页码:368-373
通讯作者[Yan Jie ; Li Cheng ; An Qi ; Chen Hong-Fang ; Feng Chang-Qing ; Guo Jian-Hua ; Liu Shu-Bin ; Shao Ming ; Sun Yong-Jie ; Xu Min ; Zhao Chuan ; Zhao Lei] Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China ; [Sun Sheng-Sen ; He Kang-Lin ; Bian Jian-Ming ; Cao Guo-Fu ; Cao Xue-Xiang ; Deng Zi-Yan ; Fu Cheng-Dong ; He Miao ; Heng Yue-Kun ; Huang Bin ; Jia Lu-Kui ; Ji Xiao-Bin ; Liu Chun-Xiu ; Liu Huai-Min ; Liu Shu-Dong ; Liu Yong ; Luo Tao ; Ma Qu-Mei ; Ma Xiang ; Mao Ze-Pu ; Mo Xiao-Hu ; Qiu Jin-Fa ; Sun Xiao-Dong ; Sun Yong-Zhao ; Sun Zhi-Jia ; Tian Hao-Lai ; Wang Ji-Ke ; Wen Shuo-Pin ; Wu Jin-Jie ; Wu Ling-Hui ; Wu Zhi ; Xie Yu-Guang ; Yan Liang ; Yang Gui-An ; Yuan Ye ; Zhang Chang-Chun ; Zhang Jian-Yong ; Zhang Yao ; Zhu Yong-Sheng] Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China ; [Li Wei-Dong ; Liang Yu-Tie] Peking Univ, Beijing 100871, Peoples R China ; [Zou Jia-Heng] Shandong Univ, Jinan 250100, Peoples R China
文章类型Article
摘要The principle of the method for the BESIII TOF calibration using cosmic ray data without magnetic field are reported in this paper. After applying calibration constants, the single-end readout time resolution Could reach about. 150 ps, and the time resolution for one layer is achieved to be about 110 ps. The paper also described the extraction scheme for the event start time of cosmic events.
关键词time-of-flight detector offline calibration time resolution cosmic ray
学科领域Physics
URL查看原文
语种英语
WOS研究方向Physics
WOS类目Physics, Nuclear ; Physics, Particles & Fields
WOS记录号WOS:000275495100012
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/237188
专题实验物理中心
粒子天体物理中心
计算中心
多学科研究中心
中国科学院高能物理研究所_中国散裂中子源
核技术应用研究中心
作者单位中国科学院高能物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Sun SS,He KL,Bian JM,et al. BESIII barrel time-of-flight (TOF) calibration using cosmic ray data[J]. CHINESE PHYSICS C,2010,34(3):368-373.
APA 孙胜森.,何康林.,边渐鸣.,曹国富.,曹学香.,...&Zou, JH.(2010).BESIII barrel time-of-flight (TOF) calibration using cosmic ray data.CHINESE PHYSICS C,34(3),368-373.
MLA 孙胜森,et al."BESIII barrel time-of-flight (TOF) calibration using cosmic ray data".CHINESE PHYSICS C 34.3(2010):368-373.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
3518.pdf(2627KB)期刊论文作者接受稿限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[孙胜森]的文章
[何康林]的文章
[边渐鸣]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[孙胜森]的文章
[何康林]的文章
[边渐鸣]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[孙胜森]的文章
[何康林]的文章
[边渐鸣]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。