IHEP OpenIR  > 学术会议  > 国际参会  > JaCoW高能所参会会议  > IPAC
STATUS OF NESTOR FACILITY
rosov; V; Drebot; I; Gordienko; A; Grevtsev; V; Gvozd; A; Ivashchenko; V; Karnaukhov; I I; Karnaukhov; I M; Kozin; V; Lyashchenko; V; Mocheshnikov; N; Margin; V; Mytsykov; A; Neklyudov; I; Peev; F; Reuzayev; A; Shcherbakov; A; Sheyko; S; Skirda; V; Telegin; Y; Trotsenko; V; Varavin; N; Zelinsky; A; Zvonaryova; O; Botman; J I M
会议名称Proceedings of the first International Particle Accelerator Conference (IPAC 2010) ; Proceedings of the first International Particle Accelerator Conference (IPAC 2010) ; Proceedings of the first International Particle Accelerator Conference (IPAC 2010) ; Proceedings of the first International Particle Accelerator Conference (IPAC 2010)
2010
会议名称Proceedings of the first International Particle Accelerator Conference (IPAC 2010) ; Proceedings of the first International Particle Accelerator Conference (IPAC 2010) ; Proceedings of the first International Particle Accelerator Conference (IPAC 2010) ; Proceedings of the first International Particle Accelerator Conference (IPAC 2010)
会议日期2010
会议地点Japan
文献类型会议论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/231427
专题学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC
作者单位NSC/KIPT, Kharkov
推荐引用方式
GB/T 7714
rosov,V,Drebot,et al. STATUS OF NESTOR FACILITY[C],2010.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
wepea063.pdf(1171KB)会议论文 限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[rosov]的文章
[V]的文章
[Drebot]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[rosov]的文章
[V]的文章
[Drebot]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[rosov]的文章
[V]的文章
[Drebot]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。